Có giấy phép hoạt động
 
 

Điều tra thống kê là gì? Quy trình điều tra dữ liệu thống kê

12/11/2018

Điều tra thống kê là một phần của quá trình thu thập thông tin và nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm kiếm ý nghĩa và tìm hiểu thêm về các hiện tượng quan sát cũng như đưa ra các quyết định và hành động. Mục tiêu cuối cùng của điều tra thống kê là tìm hiểu thêm về một tình huống thực tế và mở rộng kiến ​​thức theo ngữ cảnh.


Điều tra thống kê là một quá trình không thể thiếu thu thập dữ liệu
 
Một phương pháp khoa học được sử dụng để điều tra thống kê vì nó được quan tâm với dữ liệu thực nghiệm. Cuộc điều tra được thực hiện bằng cách sử dụng một chu kỳ điều tra thống kê. Chu kỳ xác định cách thức hành động và những gì người ta nghĩ về trong quá trình điều tra thống kê.

Vấn đề, Kế hoạch, dữ liệu, phân tích, Kết luận tạo thành một chu kỳ sử dụng cho các hoạt động điều tra thống kê được thiết kế để nhấn mạnh những khía cạnh thống kê của giải quyết vấn đề thực nghiệm.
  • Vấn đề - tuyên bố của các câu hỏi nghiên cứu
  • Lập kế hoạch - lập kế hoạch các thủ tục được sử dụng để thực hiện nghiên cứu
  • Dữ liệu - quá trình thu thập dữ liệu
  • Phân tích - tóm tắt và phân tích dữ liệu để trả lời các câu hỏi được đặt ra
  • Kết luận - các kết luận về những gì đã được học.
Chương trình giảng dạy Toán và Thống kê mới cũng đã áp dụng cách tiếp cận này để điều tra thống kê.

5 tính chất cần đảm bảo trong điều tra thống kê
 

Quy trình điều tra dữ liệu thống kê

Xác định quá trình điều tra dữ liệu thống kê.
Giải thích các giai đoạn khác nhau của điều tra dữ liệu thống kê và các cân nhắc chung gặp phải ở từng giai đoạn.
Phân biệt quá trình điều tra dữ liệu thống kê từ giải quyết vấn đề toán học.
Hiểu được vai trò quan trọng của quá trình điều tra dữ liệu thống kê trong điều tra khoa học.

Quá trình điều tra dữ liệu thống kê là cách các vấn đề thực sự được giải quyết bởi các nhà thống kê và những người sử dụng thống kê. Đó là cách các nhà thống kê giúp mọi người điều tra các câu hỏi về khoa học, y học, nông nghiệp, kinh doanh, kỹ thuật, tâm lý học - trong bất kỳ thứ gì mà dữ liệu cần được thu thập và nơi có sự thay đổi. 

Dự liệu giúp người phân tích điều tra đưa ra những quyết định cần thiết

Sự biến đổi có thể xảy ra bởi vì con người, động vật, thực vật, vật liệu, người tiêu dùng,… khác nhau hoặc không phản ứng theo cùng một cách, bởi vì điều kiện không thể được thực hiện chính xác như nhau, và bởi vì mọi thứ trong tự nhiên liên quan đến sự thay đổi. Hầu như tất cả các ngành đại học, chính phủ, tổ chức và các ngành công nghiệp đều sử dụng dữ liệu để đo lường, định lượng, diễn giải, cho phép và hiểu sự thay đổi. Bằng cách hỏi các câu hỏi thống kê, thực hiện các quan sát và thực hiện các thí nghiệm, dữ liệu giúp các nhà điều tra xem các mẫu cho phép biến đổi, để xem có bao nhiêu biến thể và loại nào và khi nào nó có xu hướng nhiều hay ít.

Toàn bộ quá trình điều tra dữ liệu thống kê bao gồm mọi thứ từ suy nghĩ đầu tiên, thông qua lập kế hoạch, thu thập và khám phá dữ liệu, để báo cáo về các tính năng của nó. Quá trình này được mô tả và tóm tắt trong trình chiếu sau đây, cùng với mô tả ngắn gọn và cân nhắc chính ở từng giai đoạn. 

Quy trình điều tra dữ liệu thống kê cung cấp một khung thực hành để chứng minh và học tập tư duy thống kê, cũng như học tập theo kinh nghiệm, trong đó khái niệm thống kê, kỹ thuật và công cụ có thể dần dần được giới thiệu, phát triển, áp dụng và mở rộng.

Bình luận

Các tin khác